รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA

  ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

 ข้อมูลพื้นฐาน

  • รู้จัก INMU ประวัติความเป็นมา 
  • โครงสร้างส่วนงาน    
  • ผู้บริหารสถาบันโภชนาการ
  • คณะกรรมการประจำสถาบันโภชนาการ

ปี 2563-2566

   • มอบหมายหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ
   • แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ
   • การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
   • พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 (ฉบับเต็ม)

ปี 2563-2566

   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • แผนยุทธศาสตร์
  • ติดต่อสถาบันโภชนาการ

ด้านการเงิน

   • การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   • ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

ด้านงบประมาณ

   • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551
   • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2556

ด้านพัสดุ

   • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
   • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   • กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คู่มือและแนวทางปฏิบัติการกำหนดราคากลางพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram
  • แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563
  • แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
  • แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565
  • แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566
  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 แผนการดำเนินงาน

  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

งานพัสดุ

   • การขอซื้อแบบปกติ
   • การขอซื้อเร่งด่วน ต่ำกว่า 30,000 บาท
   • การจัดซื้อจัดจ้าง INMU ภาพรวม

งานวิศวกรรมบริการ

   • ระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ วิศวกรรมบริการ

งานการเงิน

   • ขั้นตอนการจัดทำฎีกา และวางฎีกา
   • ขั้นตอนการเบิกเงินสดย่อย
   • ขั้นตอนการยืมเงิน – เบิกเงินอุดหนุนการวิจัย และเงินอุดหนุนการ ให้บริการวิชาการ
   • ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย

งานด้านการศึกษา

   • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ

งานด้านบริการวิชาการ

   • ขั้นตอนขอรับบริการ

ศูนย์นวัตกรรม

   • ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ

ด้านการศึกษา

   • ผลนักศึกษาคงอยู่ ณ สิ้นปี 63
   • สถิติข้อมูลปี 2564
   • ผลนักศึกษาคงอยู่ ณ สิ้นปี 2564
   • สถิติข้อมูลปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
   • สถิติข้อมูลปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
   • สถิติข้อมูลปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

ด้านวิจัย

   • สถิติข้อมูลปี 2559-2563
   • สถิติข้อมูลปี 2564
   • สถิติข้อมูลปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
   • สถิติข้อมูลปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
   • สถิติข้อมูลปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

ด้านบริการวิเคราะห์

   • มกราคม – พฤษภาคม 2563
   • ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2564
   • สถิติการให้บริการด้านบริการวิเคราะห์ ปี 2564
   • สถิติการให้บริการด้านบริการวิเคราะห์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
   • สถิติการให้บริการด้านบริการวิเคราะห์ ปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
   • สถิติการให้บริการด้านบริการวิเคราะห์ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ

   • สถิติข้อมูลปี 2563
   • สถิติการให้บริการด้านศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ ปี 2565 (รอบ 12 เดือน)

โรงงานน้ำต้นแบบ

   • สถิติข้อมูลปี 2563
   • สถิติข้อมูลปี 2564

ด้านการศึกษา

   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2562
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2564
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2565

ด้านวิจัย

   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2562
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2563
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2564
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2565

ด้านบริการวิเคราะห์

   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2562
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2563
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2564
   • ระดับความพึงพอใจ ปี 2565
  • บริการวิเคราะห์
  • ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ

 การบริหารเงินงบประมาณ

  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566
  • รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
  • แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2565
  • แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
  • ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ระเบียบ กค. ข้อ 42

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • แผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันโภชนาการ 
  • การสรรหาบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2551
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ 6) พ.ศ. 2560
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561
  • ประกาศสถาบันโภชนาการ เรื่องหลักเกณฑ์การผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2565
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2559 – 2563
  • รายงานผลดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  • รายงานผลดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 

การส่งเสริมความโปร่งใส

  • แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
  • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566
  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ITA
  • ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
  • แนวปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศการปีใหม่ 2566
  • นโยบายไม่รับของขวัญ MU
  • คำสั่งสถาบันโภชนาการ เลขที่ 117/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • คำสั่งสถาบันโภชนาการ เลขที่ 062/2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเผยแพร่สู่าสาธารณะ
  • วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
  • การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  • การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564
  • รายงานผลความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปี 2565
  • รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการบริหารความเสี่ยงไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ 2566
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • ข้อมูลการต่อต้านทุจริตสากล
  • นโยบายไม่รับของขวัญ
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 12 เดือน

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านจัดการข้อร้องเรียนร้านค้าเพื่อสวัสดิการ
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
  • การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)