รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA

  ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ข้อมูลพื้นฐาน

  • โครงสร้างส่วนงาน
  • ผู้บริหารสถาบันโภชนาการ
  • คณะกรรมการประจำสถาบันโภชนาการ
  • ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 8  
  • การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
  • การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 2552 
  • อำนาจหน้าที่ตามพันธกิจ 
  • ติดต่อสถาบันโภชนาการ 

  การประชาสัมพันธ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  • Q&A

2. การบริหารงานและงบประมาณ

  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

  • แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ พ.ศ. 2563-2566  
  • (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ 2567-2570  
  • แผนพัฒนาสถาบันโภชนาการ 2567  
  • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
  • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (เงินรายได้ส่วนงาน)  
  • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (งบประมาณแผ่นดิน)  
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566  
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (MUKPI2566)  
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (แผนยุทธศาสตร์_2566)  

  การปฏิบัติงาน

  • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ  
  • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ  
  • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยวิศวกรรมบริการ  

  การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

  • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ บริการวิเคราะห์  
  • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ศูนย์นวัตกรรม  
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการจำหน่ายโปรแกรม (โปรแกรม INMUCAL) 
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการบริการวิเคราะห์ 
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการวิศวกรรมบริการ 
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • บริการวิเคราะห์
  • ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
  • inmu-e-learning

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

  • รายการการจัดซื้อ จัดจ้างปี 2567  
  • แนวปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  • พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560  
  • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567  

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566  
  • ประมวลจริยธรรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  
  • Do and Don_t    
  • คำสั่งสถาบันโภชนาการ ที่ ๐๔๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 
  • โครงการฝึกอบรมเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส: การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
  • แผนภาพแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  • ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ 
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566  
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567  

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • การมีส่วนร่วม แผนยุทธศาสตร์  
  • การมีส่วนร่วมของนักศึกษา  

การป้องกันการทุจริต: 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

  นโยบาย No Gift Policy

  • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่  
  • ข่าวการสร้างวัฒนธรรม No gift Policy  
  • โครงการการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
  • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566  
  • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2567 รอบ 6 เดือน  
  • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2566  
  • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2567  

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การป้องกันการทุจริต: 2. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  แผนป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566  

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566
  • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566