กิจกรรม 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ห้องปฏิบัติการเคมีทางอาหาร พิษวิยาทางอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และจุลชีวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance assessment)

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร “Ajinomoto-FoSTAT Award 2024 Young Food Science & Technology Researcher” ในงานประชุมวิชาการ “Food Innovation Asia Conference 2024 (FIAC 2024): Food Innovation: Trends, Impacts and Solutions for a Sustainable Future” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

root

14/06/2024

รศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร “Ajinomoto-FoSTAT Award 2024 Young Food Science & Technology Researcher”

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร “Ajinomoto-FoSTAT Award 2024 Young Food Science & Technology Researcher” ในงานประชุมวิชาการ “Food Innovation Asia Conference 2024 (FIAC 2024): Food Innovation: Trends, Impacts and Solutions for a Sustainable Future” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

root

14/06/2024

รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ได้ประชุม ร่วมกับ Dr.Helda Khunsa และทีมผู้แทนจาก SEAMEO RECFON

      รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ได้ประชุม ร่วมกับ Dr.Helda Khunsa และทีมผู้แทนจาก SEAMEO RECFON เพื่อพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผ่านทางโปรแกรมประชุมออนไลน์

root

10/06/2024

สถาบันโภชนาการ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้สอดรับกับแนวคิด “Land Restoration, Desertification & Drought Resilience (การฟื้นฟูผืนดิน ทะเลทรายและการฟื้นคืนกลับจากภัยแล้ง)”

        วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นายธนพนธ์ เพาะพืช ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้สอดรับกับแนวคิด “Land Restoration, Desertification & Drought Resilience (การฟื้นฟูผืนดิน ทะเลทรายและการฟื้นคืนกลับจากภัยแล้ง)” ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) โดยปลูกต้นไม้ ณ ลานด้านหน้า โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับธรรมชาติ อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัย

root

05/06/2024

สถาบันโภชนาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” ให้กับโรงแรมนีรารีทรีท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” ให้กับโรงแรมนีรารีทรีท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ และ คุณสรินทร พัฒอำพันธ์ วิทยากรประจำหน่วยงานจัดการอบรมสถาบันโภชนาการ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร         สถาบันโภชนาการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบ ปรุง ประกอบอาหาร และให้บริการอาหาร สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การดำเนินงานของสถาบันโภชนาการด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพด้านอาหารและโภชนาการให้กับสังคมไทย

root

04/06/2024

บุคลากรสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี

root

31/05/2024

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “การประเมินโครงการการจัดทำฐานข้อมูลองค์ประกอบอาหารในภูมิภาคเอเชีย (Asian Food Composition Database: AFAD)” จากองค์กร AFACI (The Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative)

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “การประเมินโครงการการจัดทำฐานข้อมูลองค์ประกอบอาหารในภูมิภาคเอเชีย (Asian Food Composition Database: AFAD)” จากองค์กร AFACI (The Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative) ซึ่งมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม 13 ประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย สาธารณรัฐคีร์กีซ เกาหลี ศรีลังกา เนปาล ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงาน AFACI ประเทศเกาหลี         สำหรับ สถาบันโภชนาการ […]

root

30/05/2024

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมนานาชาติ AFACI Program Workshop on Establishment of Asian Food Composition Database

        วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมนานาชาติ AFACI Program Workshop on Establishment of Asian Food Composition Database ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดโดยกรมวิชาการเกษตร และสถาบันโภชนาการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก The Rural Development Administration (RDA) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของโครงการ Asian Food Composition Database ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

root

28/05/2024

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 ในรูปแบบ MUEdPEX-A2 (ตรวจติดตามแผนพัฒนา) พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร (ที่จะเกิดใน 1-3 ปีต่อจากนี้) และผลการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจาย์ ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการ และทีมเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศต่อไป ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

root

24/05/2024

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 ในรูปแบบ MUEdPEX-A2 (ตรวจติดตามแผนพัฒนา) พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร (ที่จะเกิดใน 1-3 ปีต่อจากนี้) และผลการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมี รศ.ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ประธานคณะกรรมการ และทีมเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศต่อไป ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

root

24/05/2024
1 2 25
Message us