บริการฝึกอบรม

          นอกจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการแล้ว สถาบันโภชนาการยังจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งในและ ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการจัดเป็นลักษณะโครงการอบรมระยะสั้นและโครงการคู่ขนาน ส่วนใหญ่โปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน ราชการและหน่วยงานอิสระรวมถึงองค์กรนานาชาติ การอบรมมีหลายรูปแบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อการฝึกอบรม และระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมกำหนดมา

การฝึกอบรมภายในประเทศ
       การให้บริการการอบรมทางด้านอาหารและโภชนาการ การให้บริการด้านนี้รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมในหลายๆสาขา ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ อาทิเช่น การอบรมด้านระบบการประกันคุณภาพอาหารและน้ำ จุลชีววิทยาทางอาหาร ระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการจัดทำฉลากโภชนาการ การอบรมที่ใช้เวลา 1-2 วัน เช่น การ อบรมฉลากโภชนาการ การอบรมความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ การจัดทำโปรแกรมการ ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การบริการให้การฝึกอบรมมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่ม ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภค และผู้วิเคราะห์สารอาหารจากหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล

การฝึกอบรมระดับนานาชาติ
          สถาบันโภชนาการจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม ในหัวข้อเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาค

การฝึกอบรมระยะสั้น
       การฝึกอบรมระยะสั้นนี้ จัดขึ้นด้วยประสบการณ์ของสถาบันฯ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยการจัดการฝึกอบรมหลากหลายประเภทตามที่ผู้รับบริการต้องการ หัวข้อของการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงการประยุกต์ศาสตร์วิชาทางด้านอาหารและโภชนาการ ดังต่อไปนี้

   • การอบรมสัมมนา 1 สัปดาห์ สำหรับผู้วางนโยบายและแผนงานอาหารและโภชนาการระดับสูง ซึ่งเหมาะสำหรับทีมงาน หลากหลายสาขาที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนงานและโปรแกรมอาหารและโภชนาการของประเทศ
   • การอบรมสัมมนา 2-6 สัปดาห์ เป็นการฝึกอบรมในเรื่องการวางแผน การจัดการ การนำแผนไปดำเนินงานและ การประเมินโภชนาการชุมชนที่จัดโดยการผสมผสาน ภาคทฤษฎีและจัดให้มีการอภิปรายร่วมกับหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานทางด้านการวางนโยบายและหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการที่นำนโยบายไปใช้

            นอกจากนั้น การอบรมของสถาบันโภชนาการจะให้ผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์ตรง โดยจัดให้มีโครงการออกภาคสนามระยะสั้น เพื่อฝึกการนำนโยบาย แผนงานและโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการไปใช้ในการพัฒนาโครงการอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปฏิบัติการอีกด้วย

   • การอบรมสัมมนา 2 สัปดาห์ เป็นการฝึกอบรมในเรื่องโครงการ การประยุกต์อาหารและโภชนาการ ได้มีการจัดขึ้นสำหรับสมาชิกในประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่ในกลุ่ม Nutrition Research Cum Action Network ขององค์การอนามัยโลก การอบรมนี้มีจุดมุ่งหมายในการช่วยสมาชิกของประเทศต่างๆ ในการออกแบบแผนงาน การนำแผนไปใช้ปฏิบัติ การประเมินแผน และการพัฒนาข้อเสนอโครงการในหัวข้อคำถาม ที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาในประเทศสมาชิกนั้นๆ
   • ให้การศึกษาและการสื่อสารเรื่องสุขภาพและโภชนาการ เป็นหัวข้อสำคัญในการนำความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา  3 – 4 สัปดาห์ จัดขึ้นตามคำเรียกร้อง ซึ่งมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การอภิปราย และการออกภาคสนาม
   • วิธีการประเมินภาวะโภชนาการและเทคนิคภาคสนาม มีการจัดหัวข้อการฝึกอบรมระยะสั้น เช่น การวัดสัดส่วนของร่างกาย การประเมินการบริโภคอาหาร และเทคนิคของห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดภาวะโภชนาการของโรคขาดสารอาหารต่างๆ โดยวิธีทางชีวเคมี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจภาวะการขาดสารอาหารในชุมชน และการประเมินภาวะโภชนาการของเหล็ก และวิตามินเอโดยเทคนิคทางด้านชีวเคมี

          นอกจากนี้ สถาบันโภชนาการยังพร้อมที่จะจัดการอบรม ตามที่ผู้รับบริการต้องการ ในสาขาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร พิษวิทยาทางอาหาร และการประยุกต์ทางด้านชีวสถิติ

การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันโภชนาการ
  1. การอบรมการทดสอบความชำนาญการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร PT-Aw
  2. การอบรมผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม
  3. อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ผู้สนใจติดต่อ :

งานฝึกอบรม สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2800-2380 ต่อ 406
โทรสาร   : 0-2441-9344

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us