Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

Alert_INMU_pop3
Job_07062024
Cong_Thunnarin
Cong_Yuraporn
Job_31052024
Job_28052024-1
Job_28052024-2
No_Gift_Policy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรม

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ห้องปฏิบัติการเคมีทางอาหาร พิษวิยาทางอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และจุลชีวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance assessment)

รศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "Ajinomoto-FoSTAT Award 2024 Young Food Science & Technology Researcher"

รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ได้ประชุม ร่วมกับ Dr.Helda Khunsa และทีมผู้แทนจาก SEAMEO RECFON

Quick Link

Thai Food Composition
ASEANFOODS
ข้อมูลสาธารณะ OIT
INMU SDGs
INMU Green
สื่อชุดองค์ความรู้ความปลอดภัยอาหารสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
สื่อชุดองค์ความรู้ไขมันในอาหารและเนื้อสัตว์แปรรูปสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
Stop Smoking
สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"
Healthierlogo
INMU Safety
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
Message us