ประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันโภชนาการ ได้จัดทําประกาศนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนี้

  1. เว็บไซต์สถาบันโภชนาการ ดำเนินการภายใต้นโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์สถาบันนโภชนาการ จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน (Device) เวลาที่เยี่ยมชม (Access Times) ประเทศและจังหวัดที่เข้าใช้งาน (Location)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. สถาบันโภชนาการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันโภชนาการเท่านั้น
  2. สถาบันโภชนาการขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สถาบันโภชนาการได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดย เด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสถาบันโภชนาการจึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย นอกจากนี้เว็บไซต์ของสถาบันสถาบันโภชนาการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย โดยมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่จะทราบข้อมูลต่างๆ ได้

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  1. สถาบันโภชนาการอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสถาบันโภชนาการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการ
  2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สถาบันโภชนาการ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ ให้บริการของสถาบันโภชนาการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันโภชนาการตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
อีเมล : nuwww@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ : https://inmu.mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us