ทุนการศึกษา (SCHOLARSHIP)

ทุนการศึกษา

          สถาบันโภชนาการ มีทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งทุนดังกล่าวมีทั้งทุนการศึกษา ทุนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นภายในประเทศ ตลอดจนทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุนต่างๆ เหล่านี้เป็นทุนจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน อาทิ โรงงาน/บริษัทที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ งานบริการการศึกษา ชั้น 4 สถาบันโภชนาการ โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 405, 414

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ราชกรีฑาสโมสร
  • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
  • ทุนวิจัย / แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ
  • ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ”
  •  
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us