บริการวิเคราะห์

     สถาบันโภชนาการ เริ่มดำเนินงานให้บริการวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งงานด้านฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย (Food composition database) โดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น TNO ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek); Institute of Food Research, Norwich ประเทศอังกฤษ National Measurement Institute, ประเทศออสเตรเลีย

     งานบริการวิเคราะห์ของสถาบันโภชนาการ ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจวิเคราะห์สารอาหารและสารที่ไม่ใช่อาหาร สารพิษและสารปนเปื้อนในอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร และลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์อาหารเพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้มากกว่า 25 ชนิด   นอกจากนี้สถาบันโภชนาการยังเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้บริการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ครบทั้งฉบับ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง   อีกทั้งสถาบันโภชนาการยังมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง สำหรับใช้ในโครงการประเมินสถานภาพความชำนาญในการวิเคราะห์ (Laboratory performance study or proficiency test) ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

     ห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ ดำเนินการทดสอบต่างๆ โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพและความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  ปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการทดสอบเพิ่มมากขึ้นและได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด

  ระบบการชำระเงินค่าบริการวิเคราะห์

        1. ชำระด้วย QR code ได้รับใบเสร็จในวันที่โอน โดยส่งหลักฐานการชำระเงินทันทีก่อนเวลา 14.30 น. ในวันที่โอน วันและเวลาราชการเท่านั้น
        2. โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมแนบสลิปโอนเงินในวันที่โอน(กรณีไม่สามารถชำระด้วย App หรือทางอิเลคทรอนิกส์ได้) กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอนผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระ

 
 ผู้สนใจติดต่อ :

หน่วยบริการวิเคราะห์และการตลาดผลิตภัณฑ์
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
          0-2800-2380 ต่อ 406, 418 หรือ 0-2441-9346
        094-4854187
          0-2441-9344

  คุณศุจินทรา  สมประชา
          
sujinthra.som@mahidol.ac.th

  คุณวิมลรัตน์  มีทวี

         
wimolrat.mee@mahidol.ac.th

  คุณนวภัทร์  โชคทรัพย์ทวี
       
 nawapat.cho@mahidol.ac.th,

  คุณกมลวรรณ  ถนนทิพย์
       
  kamonwan.tha@mahidol.ac.th (For non-speaking Thai customers)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us