ศูนย์นวัตกรรม

     การบริการงานวิจัย

1. บริการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบเพื่อโภชนาการตามโจทย์ของผู้ใช้บริการ
        1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

2. ให้บริการแก่ภาคเอกชนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
        2.1 บริหารจัดการและดำเนินการวิจัยร่วมกับคณาจารย์/นักวิจัยของสถาบันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคิดค้น วิจัย พัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการในระดับห้องปฏิบัติการ

3. บริการวิจัยเพื่อการนำไปอ้างอิงในการกล่าวอ้างเชิงพาณิชย์
        3.1 ทดสอบประสิทธผลของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ เซลล์ เนื้อเยื่อ (in vitro) ไปจนถึงการศึกษาในสิ่งมีชีวิต ทั้งในสัตว์ทดลองและมนุษย์ (in vivo)
        3.2 ทดสอบการคงอยู่ของสารอาหารและสารเชิงพันธภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร

4. บริการวิจัยด้านอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
        4.1 วิจัยเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการแก้ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยในระดับอุตสาหกรรมพื้นบ้าน และขนาดเล็ก
        4.2 วิจัยเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดการความปลอดภัยของอาหาร
        4.3 วิจัยหาข้อมูลความเสี่ยงในการได้รับสารพิษ/วัตถุปนเปื้อน/วัตถุเจือปนในอาหาร
        4.4 วิจัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

5. บริการวิจัยในรูปแบบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางสุขภาพ
        5.1 การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
        5.2 การประเมินความชอบของอาหารด้วยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
        5.3 การทดสอบการยับยั้ง AEC ในหลอดทดลอง
        5.4 การยับยั้ง enzyme: lipase, alpha-amylase, alpha-glucosidase
        5.5 การทดสอบ anti-Alzheimer activity ในหลอดทดลอง
        5.6 ปริมาณสาร acrylamide และ Saponin
        5.7 ค่าดัชนีน้ำตาล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us