ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ
และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร  กิตติบัญชากุล
suwapat.kit@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและพัฒนาวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลพัชร  เมืองน้อย
chawanphat.mua@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการวิชาการ
และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
อาจารย์ ดร.ณชล  แร่ทอง
nachon.rae@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสายลม  ประทุมเมือง
sailom.pra@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานแผนและงบประมาณ
นายธนพนธ์  เพาะพืช
thanapon.pho@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us