แหล่งความรู้และบริการ

เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล : www.li.mahidol.ac.th
E-Resource
Link
Mahidol eJournal Access
- Mobile Application "Mahidol Libraries e-Journals"Download VPN Software
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน อุดมศึกษา (Thai Digital Collection)http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
- VPN@Mahidolhttps://login.ejournal.mahidol.ac.th/login
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ - ProQuest Dissertations & Theses Globalhttps://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=46528
- e-Books www.li.mahidol.ac.th/e-books
- E-Databaseswww.li.mahidol.ac.th/e-databases
- e-Theseswww.li.mahidol.ac.th/e-theses
- Off Campus Accesswww.li.mahidol.ac.th/off-campus-access
- Online Tutorials www.li.mahidol.ac.th/online-tutorials
- Trial Databaseswww.li.mahidol.ac.th/trial-databases
Research Support
Link
- Citation Stylewww.li.mahidol.ac.th/citation-style
- Journal Finderwww.li.mahidol.ac.th/journal-finder
- Journal Metricswww.li.mahidol.ac.th/journal-metrics
List of Journals Indexed in e-databaseswww.li.mahidol.ac.th/list-of-journals-indexed-in-e-databases
Library Services
Link
- Library Serviceswww.li.mahidol.ac.th/form/member-nu.html
- รายชื่อห้องสมุดในมหิดลwww.li.mahidol.ac.th/libraries
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)www.li.mahidol.ac.th/interlibrary-loan
- Self Renew/My accounthttps://library.mahidol.ac.th/patroninfo
- Mahidol Book Deliverywww.li.mahidol.ac.th/mahidol-book-delivery
- List of Journals Indexed in e-databases http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/
- Document Delivery Serviceshttps://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/ill/index.php?client=s4067941_Campus_web
คลังความรู้อื่นๆ
Link
- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเชิงนิเวศน์www.li.mahidol.ac.th/eco
- ห้องสมุดสีเขียวwww.li.mahidol.ac.th/greenlibrary
- ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th
- สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลwww.li.mahidol.ac.th/mupress/index.html
- สำนักงานสีเขียวหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลwww.li.mahidol.ac.th/greenoffice
- วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/list-e-thesis-tha.html
- พิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในมหิดล https://muarms.mahidol.ac.th/th/museum-mahidol
- จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ https://muarms.mahidol.ac.th
- คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดลhttp://repository.li.mahidol.ac.th
- คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล https://arms.mahidol.ac.th/dspace
- Mahidol IRhttp://repository.li.mahidol.ac.th/dspace
- INMU Green www.inmu.mahidol.ac.th/th/INMUGreen/index.html
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us