รังสรรค์ เมนูฟิวชั่น ด้วยผัก ผลไม้ 100 กรัม
(ดาวน์โหลด)

คู่มือ พ่อแม่รู้ หนูเข้าใจ (สำหรับครูผู้ปกครอง)
(ดาวน์โหลด)

องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สำหรับทุกช่วงวัย
(ดาวน์โหลด)

คู่มือ พ่อแม่รู้ หนูเข้าใจ (สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก)
(ดาวน์โหลด)

การผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
(ดาวน์โหลด)

การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่้
ทำให้เกิดโรคในประกาศกระทรวงสาธาณสุขตามพระราชบัญญัติ
อาหารพุทธศักราช 2522
(ดาวน์โหลด)

ตัวชี้บอกอยู่อย่างมั่นใจ กินอย่างไรให้มั่นคง
(ดาวน์โหลด)

7 ช่วงเวลา สร้างสุขภาพในองค์กร
(ดาวน์โหลด)

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในประชากร กลุ่มชาติพันธุ์ (ดาวน์โหลด)

แนวทางป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตน้ำแข็งซอง
และน้ำแข็งหลอด
(ดาวน์โหลด)

การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทย สู่ตลาดโลก (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย
(ดาวน์โหลด)

น้ำตาลมะพร้าวดี ต้องนี้ซิ… 
(ดาวน์โหลด)

คู่มือ..การสร้างความเข้าใจ การขนส่งและเก็บรักษานม
(ดาวน์โหลด)

ตำหรับอาหาร : วัยเก่ง วัยซน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคอีสาน
(ดาวน์โหลด)

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิทยุกระจายเสียง
และมุมมองในการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
(ดาวน์โหลด)

Food Based Dietary Guideline For Thai
แจกฟรี ห้ามจำหน่าย (ค่าจัดส่ง 10 บาท)

การสำรวจสถานการณ์การปนเปื้อน ของกรดไขมันชนิดทรานส์
ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย (ดาวน์โหลด)

Salt lodization in Thailand and Factors Affecting Quality of lodized Salt (ดาวน์โหลด)

คู่มือวิธีการผลิตอาหาร ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท
สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
(ดาวน์โหลด)

Thai Fruits คุณค่าทางโภชนาการของผลไม้
ที่นิยมในประเทศไทย 
(ดาวน์โหลด)

วัตถุเจือปนอาหารที่ต้องการพิสูจน์ความเป็นฮาลาล
(ดาวน์โหลด)

คู่มือการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุขวดและ
ถุงพลาสติก
(ดาวน์โหลด)

การประชาสัมพันธ์ในสถาบันวิชาการด้านอาหาร
และโภชนาการ
(ดาวน์โหลด)

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
(ดาวน์โหลด)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us