อดีตผู้อำนวยการ

Aree

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
M.D. D.Sc. (Medicine)

Sakorn

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
M.D. D.Sc. (Medicine)

Kraisid

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
M.D. D.Sc. (Nutrition)
Kraisid.tontisirin@gmail.com

Songsak

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
Ph.D. (Pharm. Chem.)

songsak.sri@mahidol.ac.th

Visith

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
Ph.D. (Food Science Technology)

Ratchanee

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
Ph.D. (Food Science and Technology)
ratchanee.kon@mahidol.ac.th

 ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ

Sakorn

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
M.D. D.Sc. (Medicine)

Kraisid

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
M.D. D.Sc. (Nutrition)
Kraisid.tontisirin@gmail.com

Songsak

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
Ph.D. (Pharm. Chem.)

songsak.sri@mahidol.ac.th

tara

รองศาสตราจารย์ ธรา วิริยะพานิช
M.Sc. (Nutrition)
thara.vir@gmail.com

prapasri

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร
Ph.D. (Food Technology)
prapasri.puw@mahidol.ac.th

somsri

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
D.Sc. (Nutrition)
somsri.chr@mahidol.ac.th

nipa

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
Ph.D. (Demography)
nipa.roj@mahidol.ac.th

uraiporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
D.Sc. (Nutrition)
uraiporn.chittchang@gmail.com

chanida

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ
Ph.D. (Human Nutrition)
chanida.par@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us