บริการอื่นๆ

บริการให้คำปรึกษา

          สถาบันโภชนาการ มีบริการให้คำปรึกษาวิชาการ ทางด้านอาหารและโภชนาการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการ ระบบประกันคุณภาพอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหาร ระบบควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์สารอาหาร และฉลากโภชนาการ บริการให้คำปรึกษาเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการผลิต การทำฉลากโภชนาการและข้อมูลโภชนาการ ตลอดจนการแก้ปัญหา ทางเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงให้ผลการวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้บริการตรวจ วัด ให้คำปรึกษาภาวะโภชนาการ ตามการติดต่อขอรับบริการ

บริการงานวิจัย

          สถาบันโภชนาการให้บริการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ จนถึงระดับโรงงานต้นแบบ โดยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ

          นอกจากนี้สถาบันโภชนาการได้จัดทำวัสดุอ้างอิง (reference material) เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์สารอาหาร ของห้องปฏิบัติการ มีค่าสารอาหารพร้อมใบรับรอง เพื่อจำหน่ายให้ห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ วัสดุอ้างอิงรับรอง ที่มีจำหน่ายได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งถั่วเหลือง อาหารเสริมทารก ข้าว ถั่วเหลือง และปลาผง

บริการข้อมูล

          สถาบันโภชนาการ มีบริการให้ข้อมูลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ แก่บุคคลทั่วไป โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอินเตอร์เน็ท นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านงานแสดงนิทรรศการต่างๆ ตลอดจนให้บริการตรวจ วัด ให้คำปรึกษาภาวะโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไป ตามแผนงานกิจกรรมที่กำหนดไว้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทร.0-2800-2380
โทรสาร 0-2441-9344

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us