ข้อมูลการติดต่อ :

     สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
     จ.นครปฐม 73170
     โทร. (66) 0-2800-2380
     โทรสาร. (66) 0-2441-9344

เว็บไซต์สถาบัน :

     http://www.inmu.mahidol.ac.th
     https://inmu.mahidol.ac.th
     อีเมล์  : saraban-nu@mahidol.ac.th
     สำนักงานผู้อำนวยการ : directnu@mahidol.ac.th

เส้นทางรถรางในมหาวิทยาลัยมหิดล

        บ้านมหิดล - สวนเจ้าฟ้า - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะศิลปศาสตร์ - ลานมหิดล - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - วิทยาลัยนานาชาติ - สำนักงานอธิการบดี - คณะวิศวกรรมศาสตร์/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หอสมุด - คณะสิ่งแวดล้อมฯ - สถาบันโภชนาการ - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา - อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ) - บ้านมหิดล

        บ้านมหิดล - คณะสัตวแทพยศาสตร์ - วิทยาลัยศาสนศึกษา - สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว - หอพักพยาบาล รามาธิบดี - parking 1 - คณะกายภาพบำบัด - โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี - คณะเทคนิคการแพทย์ - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม - สถาบันอนูชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล - สำนักงานอธิการบดี - วิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย - บ้านมหิดล

 

        บ้านมหิดล - สวนเจ้าฟ้า - คณะวิทยาศาสตร์ - parking 2 - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - คณะศิลปศาสตร์ - ลานมหิดล - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - วิทยาลัยนานาชาติ - สำนักงานอธิการบดี - คณะวิศวกรรมศาสตร์/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม - คณะเทคนิคการแพทย์ - โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี - หอพักพยาบาล - อาคารชุดพักอาศัย - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว - วิทยาลัยศาสนศึกษา - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ) - บ้านมหิดล

.

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us