คณะกรรมการประจำสถาบันฯ


   ประธานกรรมการ

       รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท  ศานติวรางคณา

   กรรมการ

       รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี  ชูพีรัชน์
       รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ศรีจำนงค์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล  ตั้งสุภูมิ
       รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี่
       อาจารย์ ดร.ปรารถนา  ตปนีย์     
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ศิริวราศัย
       รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  จุดประสงค์
       รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  เต็มวิริยะนุกูล
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ศิริ  เข็มสวัสดิ์
       รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช  เกตวัลห์
       นายปิยณัฐ  ศรีดอนไผ่
       นางสาวพรรณี  พรประชานุวัฒน์

   กรรมการและเลขานุการ

    นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us