กิจกรรมการทดสอบความชำนาญในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร

กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ
ในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร

ช่วงเวลาการสมัคร
: วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2567
ค่าลงทะเบียน
: 1,200 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
: หนังสือเชิญ | รายละเอียดโครงการ PT-Aw | กำหนดการ | ใบสมัคร | ใบแจ้งการชำระเงิน
Message us