รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

        เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโท กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

       โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อขับเคลื่อน ป้องกันและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเพื่อสร้างวัฒนธรรมตามเจตนารมณ์ทางนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยมีทีมบริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้ความสนใจรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ และผ่านรูปแบบออนไลน์

Message us