โครงการวิจัยก่อนปี 2557

ลำดับที่
โครงการวิจัย ก่อนปีงบประมาณ 2557
หัวหน้าโครงการ
1
Optifood an approach to improve nutrition รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
2
โครงการศึกษาแผนที่ความรู้ในตัวคนและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนางจรณะ ทรัพย์สุวรรณ
3
Sustainable Micronutrient Interventions to Control Deficiencies and Improve Nutritional Status and General Health in Asia-SMILINGรศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
4
Assessment of body composition and total energy expenditure in children (Evaluating the impact of locally developed food on the nutritional status of infants and pre-school children: Phase 2)รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
5
การสำรวจการบริโภคมันเทศในประเทศไทยผศ.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
6
การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกและการผลิตมันเทศบนฐานวัฒนธรรมไทยแบบครบวงจรกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิจิตรประภา คงปัญญา
7
องค์ประกอบของร่างกายและอาหารที่ได้รับในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
8
ฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง เงาะ และทุเรียนผศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
9
ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
10
การสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 เดือน-12 ปีผศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
11
การบริการเป็นที่ปรึกษาการผลิตน้ำผัดไทยในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (หรือขวดแก้วและการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสมันกุ้ง)รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
12
โครงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยรศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
13
โครงการวิจัยด้านอาหารเพื่อพัฒนาโภชนาการของแม่และเด็กรศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
14
โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูงรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
15
การศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลของน้ำตาลมะพร้าวและน้ำหวานดอกมะพร้าวผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
16
ผลของการหุงต้มและการแปรรูปทางอุตสาหกรรมต่อคุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ชีวภาพในข้าวนึ่งกล้องงอกและแป้งข้าวนึ่งกล้องงอกจากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (ภายใต้แผนงานวิจัย โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวนึ่งกล้องงอก สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์
17
การศึกษาสมบัติยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและการต้านการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในข้าวนึ่งกล้องงอก (ภายใต้แผนงานวิจัย โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวนึ่งกล้องงอกสายพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105)ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
18
การประเมินชีวความพร้อม ชีวประสิทธิผลของสารออกฤทธิ์ และศักยภาพการลดการอักเสบ ลดอนุมูลอิสระ ของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกที่ผ่านการย่อยในหลอดทดลอง (ภายใต้แผนงานวิจัย โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของ ข้าวนึ่งกล้องงอก สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)ผศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
19
การศึกษาศักยภาพของข้าวกล้องงอกในการต้านออกซิเดทีฟสเตรส ต้านการอักเสบ ต้านการทำลายดีเอ็นเอในตับและสมอง ต้านความดันโลหิตสูง และลดคลอเรสเตอรอล ในหนูทดลอง(ภายใต้แผนงานวิจัย โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวนึ่ง กล้องงอกสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์
20
ผลของการรับประทานข้าวนึ่งกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาล อินสุลิน ไขมันในเลือดภูมิคุ้มกัน และความจำในผู้สูงอายุ (ภายใต้แผนงานวิจัย โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพ ของข้าวนึ่งกล้องงอกสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105)ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
21
ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและส่วนที่ผ่านการย่อย ในเซลล์ลำไส้มนุษย์ของพืชอาหารที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรีนายชาญณรงค์ เมืองน้อย
22
การค้นหาโปรตีนหวานหรือโปรตีนปรับเปลี่ยนความหวานจากผลมะขามป้อมดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
23
การพัฒนาเครื่องดื่มโพรไบโอแอคทีฟจากข้าวกล้องที่มีปริมาณสารกาบาสูงดร.ชลัท ศานติวรางคณา
24
นวัตกรรมอาหารต้านมะเร็งช่องปากศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
25
การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย(สารหนูในข้าว)ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
26
โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารหนูในข้าว และแนวทางจัดการความเสี่ยงผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
27
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่ปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
28
โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยในถั่วลิสงและพริกผศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
29
การศึกษาความปลอดภัยของเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารโดยใช้หนูทดลองผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์
30
การศึกษาหารูปแบบและสื่อการเรียนรู้ในการจัดการความปลอดภัยอาหารโรงเรียน โดยการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับวัตถุกันเสียในอาหารที่นักเรียนนิยมบริโภค กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครปฐมผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
31
การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนรายเล็กและกลางเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานทั้งประเทศรศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
32
การวิจัยด้านการส่งเสริมความรู้ในการจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียนผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
33
รูปแบบการส่งเสริมอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพัศมัย เอกก้านตรง
34
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยด้วยโภชนาการที่เหมาะสมศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
35
การวิจัยบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และโภชนาการรศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
36
โครงการระบบการเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็กศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
37
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินด้านอาหารปลอดภัย ด้านพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพ และด้านสุขภาพในแต่ละช่วงวัยวงจรชีวิตมนุษย์ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
38
ผลของการหุงต้มต่อปริมาณใยอาหาร และออกซาเลตในพืชผัก และถั่วชนิดต่างๆ ของไทยดร. ครรชิต จุดประสงค์
39
การศึกษาชีวภาพความพร้อมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ของฟลาโวนอยด์จากใบมะกรูดในหลอดทดลองและศักยภาพ ในการป้องกันการแตกหักของโครโมโซมในหนูเม้าส์ โดยวิธีการตรวจไมโครนิวเคลียสในเม็ดเลือดแดง (ภายใต้โครงการวิจัยครบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ)ผศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่
40
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม สู่ชุมชน จังหวัดลำปางรศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ
และอรพินท์ บรรจง
41
การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณ thiamin และ riboflavin ในอาหารโดยวิธี microbiological assays และวิธี high-performance liquid chromatographyนฤมล ปิ่นประไพ
42
การพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง (ตัวอย่างข้าว) และการใช้เพื่อ ประเมินสถานะภาพการวิเคราะห์อาหาร (ข้าว) ของห้องปฏิบัติการในประเทศไทยรศ.ดร. ประภาศรี ภูวเสถียร
43
การพัฒนาและผลิตไข่ไก่เพื่อให้มีแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้นรศ.ดร. ประภาศรี ภูวเสถียร
44
โครงการปรับปรุงประกาศ เรื่อง ฉลากโภชนาการรศ.ดร. ประภาศรี ภูวเสถียร
45
ผลของเครื่องแกงแดงต่อสภาวะ oxidative stress โดยศึกษาใน HepG2 cellsดร. ประภาศรี เลาหเวชวานิช
46
ผลของใบมะกรูดต่อสภาวะ oxidative stress โดยศึกษาใน HepG2 cellsดร. ประภาศรี เลาหเวชวานิช
47
การศึกษาการนำธาตุเหล็กชนิดต่างๆ ที่เสริมลงในบะหมี่สด ไปใช้ประโยชน์ได้โดยวิธีการเลียนแบบระบบการย่อยและการดูดซึม ในหลอดทดลองผศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย
48
การศึกษาการนำธาตุเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยวิธีเลียนแบบการย่อย และการดูดซึมในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เสริมธาตุเหล็กชนิดต่างๆผศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย
49
คุณค่าโภชนาการของผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพและมูลค่าเพิ่มผศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย
50
การวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีน ไลโคปีน แร่ธาตุ น้ำตาล และใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำและชนิดที่ละลายน้ำ ในผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ผลไม้ริญ เจริญศิริ
51
พัฒนาตำรับอาหารไทยที่มีแคลเซียมสูงผศ.ดร. วงสวาท โกศัลวัฒน์
52
โครงการวิจัยครบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการมีชีวิต ที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (ระยะที่ 1)รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
53
การหาปริมาณฟลาโวนอยด์และไฟโตสเตอรอลในอาหารไทย เพื่อสุขภาพผศ.ดร. สมเกียรติ โกศัลวัฒน์
54
การพัฒนาชุดสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย และการทดสอบตลาดอาหารไทย เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก)ผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
55
การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงชนิดไม่มีกะทิ และผลิตภัณฑ์ โดยการใช้การทดลองแบบ in vitroผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
56
การศึกษาคุณค่าด้านสุขภาพของน้ำพริกแกงและอาหารไทย โดยการใช้การทดลองแบบ in vitroผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
57
การศึกษาคุณสมบัติของแกงเลียงต่อการสร้างเอ็นไซม์ NAD(P)H: quinone reductase ในตับ และการยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย และการทดสอบตลาดอาหารไทย เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก)ผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
58
การศึกษาคุณสมบัติต่อระบบการทำงานบางอย่างเชิงสุขภาพ ของอาหารไทยที่นิยมบริโภค (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย และการทดสอบตลาดอาหารไทย เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก)ผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
59
การศึกษาชีวประสิทธิผลของแคลเซี่ยมในอาหารไทยบางชนิด จากองค์ประกอบทางเคมีของอาหารผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
60
การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์ในอาหารไทย (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย และการทดสอบตลาดอาหารไทย เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก)ผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
61
โครงการการศึกษาความคงตัวของสารพฤษเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบัวบก และผลิตภัณฑ์อาหารที่เติมกากบัวบก (Stability study of phytochemical contents and rree-radical-scarvenging activity in pennywort (Centella asiatica (Linn.) Urban) beverages and food product containing pennywort residue)ผศ.ดร. สิติมา จิตตินันทน์
62
การประยุกต์ใช้ใยอาหารที่สกัดจากส่วนเหลือทิ้งของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในผลิตภัณฑ์อาหาร (ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ขมิ้นชัน เป็นยา อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อที่ใช้กับคนและสัตว์)ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง
63
ปริมาณโคเอนไซม์คิวเทนในเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ของไทยดร. เอกราช เกตวัลห์
64
การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพผศ. สิติมา จิตตินันทน์
65
การพัฒนาและผลิตไข่ไก่เพื่อให้มีแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้นรศ.ดร. ประภาศรี ภูวเสถียร
66
โครงการวิจัยครบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับ การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (ระยะที่ 1)ศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
67
การประยุกต์ใช้ใยอาหารที่สกัดจากส่วนเหลือทิ้งของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในผลิตภัณฑ์อาหารผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง
68
การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผสมถั่ว แมคคาเดเมียผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง
69
ผลของการเติมใยอาหารต่อคุณภาพของขนมปังที่ผลิตโดยกระบวนการ ที่แตกต่างกันผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง
70
การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชสำหรับเด็กดร. ชลัท ศานติวรางคณา
71
ศักยภาพของสีธรรมชาติที่สกัดได้จากเชื้อรา monascus spp. ในการ ลดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิกิริยาอะมิโนไพรีน หรือน้ำต้มเนื้อเข้มข้นกับโซเดียมไนไตรทด้วยวิธี ames testกัลยารัตน์ เครือวัลย์
72
การลดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแมลงหวี่ของไข่แดงจากแม่ไก่ซึ่งกินอาหาร ที่เสริมกลีบดอกดาวเรืองรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
73
ผลการต้านฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนโดยชาใบหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ทดสอบด้วยวิธี smartรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
74
ผลของการเสริมกรดอะมิโนบางชนิดต่อการก่อกลายพันธุ์แบบ somatic mutation and recombination ของยูรีเทนในแมลงหวี่รศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
75
ผลของผงปรุงรสต่อการเกิดสารที่เกิดในเนื้อสุกรที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียม ไนไตรท์ ได้สารก่อกลายพันธุ์: เปรียบเทียบผลระหว่างเนื้อสุกร ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรมีและ ไม่มีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
76
ผลของผักบางชนิดต่อการเกิดขึ้นของสารตั้งต้นของสารก่อกลายพันธุ์ ในเนื้อวัวทอด และการปรับเปลี่ยนฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของสารตั้งต้น ของสารก่อกลายพันธุ์ในเนื้อวัวทอด ที่ทำปฏิกิริยากับไนไตรท์ด้วยวิธี Ames Testรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
77
ผลของสารสกัดน้ำร้อนจากสมุนไพรไทยต่อฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์เนื่องจาก ยูรีเทนในแมลงหวี่รศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
78
ฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของส่วนสกัดเอทานอลและเฮกเซนจาก อาหารไทย ต่ออะมิโนพัยรีนที่ทำปฏิกิริยากับไนไตรท ในการทดสอบเอมส์รศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
79
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของน้ำคั้นสดจากผักพื้นบ้านศึกษาโดย somatic mutation and recombination testรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
80
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) ต่อ Somatic Mutation and Recombination ที่เหนี่ยวนำด้วยยูรีเทนในแมลงหวี่รศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
81
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ในแมลงหวี่ของผักตระกูลกะหล่ำปลีดิบ และผ่านการปรุงสุกรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
82
ศักยภาพในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และต้านการเกิดสารก่อกลายพันธุ์ ของสารสกัดจากอาหารไทยบางชนิดที่ศึกษาโดย Ames test (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัย และการทดสอบตลาดอาหารไทย เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก)รศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
83
สมุนไพรหนุมานประสานกายต่อฤทธิ์ยับยั้งการก่อกลายพันธุ์ที่กระตุ้น ด้วยยูรีเทนในแมลงหวี่สายพันธุ์ Drosophila melanogasterรศ.ดร. แก้ว กังสดาลอำไพ
84
การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาบุคลากรประจำห้องอาหาร ครัวตำหนักของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงให้ได้มาตรฐานในด้านสุขาภิบาลและการบริการดร. ชนิดา ปโชติการ
85
การยับยั้งการเกิดสารประกอบไนโตรซามีนของน้ำพริกแกงของไทยผศ. เนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล
86
การส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ของเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียนในชุมชนอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครผศ. เนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล
87
การจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับประเมินความปลอดภัย ด้านพิษวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ ที่นำมาใช้ในอาหารผศ. เนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล
88
โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในเนื้อหมูในขั้นตอน การขนส่งซากสุกรผศ. เนตรนภิส ธนนิเวศน์กุล
89
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์โดยใช้ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ไปบังคับใช้ตามกฎหมายทั่วประเทศรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
90
การศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ และที่ปรับสภาพความเป็นกรดรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
91
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
92
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารกลุ่มเสี่ยงที่ต้องบังคับใช้ หลักเกณฑ์จีเอ็มพี (GMP) กฎหมาย สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในเขตภาคเหนือรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
93
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ และที่ปรับสภาพความเป็นกรด (ต่อเนื่อง)รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
94
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ และที่ปรับสภาพความเป็นกรด (ต่อเนื่อง)รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
95
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ และที่ปรับสภาพความเป็นกรด เพื่อการบังคับใช้ GMP อาหารกระป๋องเข้าสู่มาตรฐานสากลรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
96
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อพัฒนา กฎระเบียบด้านจุลินทรีย์ สารเคมีและมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย ของผู้บริโภคตามความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี การปรับลดสถานะ โดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
97
การสำรวจสถานการณ์การปนเปื้อนของกรดไขมันชนิดทรานส์ใน ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
98
โครงการพัฒนาความปลอดภัยหน่อไม้บรรจุปี๊บรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
99
โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่ม จัดทำระบบและมาตรฐาน การตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ วิธีการที่ดีในการผลิต(จีเอ็มพี) นมพร้อมดื่มที่จะบังคับใช้เป็นกฎหมายรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
100
โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท สำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก (ต่อเนื่อง)รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
101
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท สำหรับผู้ผลิตขนาดเล็กรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
102
โครงการวิจัยเชิงประยุกต์ ในการใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแทนบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
103
โครงการวิจัยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มและน้ำ บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทรศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
104
การทดสอบรูปแบบการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียน ในสถานการณ์จริงผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
105
การประเมินการได้รับกลูตาเมต จากการบริโภคอาหารของคนไทย ในภาคกลางผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
106
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารของคนไทยตามค่าปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ ในอาหารตามกฎหมาย ของประเทศไทยผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
107
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากอาหารประเภทไส้กรอกและหมูยอที่จำหน่ายในท้องตลาด ของคนไทยผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
108
การประเมินผลสถานการณ์และการประเมินความเสี่ยงการใช้วัตถุเจือปน อาหารโซเดียมไนเตรตและโซเดียมไนไตรต์ ทั่วประเทศผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
109
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลปี๊บและน้ำตาลปึกเพื่อความปลอดภัย ในการบริโภคและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจชุมชนผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
110
การวิจัยและพัฒนารูปแบบในการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
111
การศึกษาปัญหาการตกค้างของสารไนเตรท และไนไตรท์ ในผักทั่วไป (เคมี) ผักปลอดภัยจากสารพิษ และผักอินทรีย์ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
112
การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยนมโรงเรียนชนิดพลาสเจอร์ไรส์ ในขั้นตอนการขนส่ง การเก็บรักษาและจัดทำรูปแบบที่ปฏิบัติได้ที่โรงเรียนผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
113
การศึกษาสถานการณ์และระบบจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร กลุ่มสัตว์บกและผลิตภัณฑ์ กลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
114
โครงการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสีผสมอาหาร (สีสังเคราะห์) จากการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและเขตชนบท ของภาคใต้ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
115
การพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาบุคลากรประจำห้องอาหาร ครัวตำหนัก ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงให้ได้มาตรฐานในด้านสุขาภิบาล และการบริการผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
116
Exfoliaed buccal mucosa cells as a source of DNA to study oxidative stressDr. Gayatri Borthakur
117
การพัฒนาเครื่องมือชุดตัวชี้วัดความมั่นคงด้านจุลโภชนาหารใน ครัวเรือนที่อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตยผศ.ดร. จินตนา หย่างอารี
118
การศึกษาภาวะโภชนาการและการดัดแปลงอาหารพื้นบ้านให้เหมาะสม กับโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด พื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาดอยตุงดร. ชนิดา ปโชติการ
119
โครงการการศึกษาประสิทธิผลของการนำแคลเซียมจากใบขี้เหล็ก ไปใช้ ในร่างกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนรศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล
120
ผลของข้าวเหล็กสูงต่อภาวะธาตุเหล็กในเด็กที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็กรศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล
121
การตรวจเลือดเพื่อวัดการขาดวิตามินเอจากเส้นเลือดดำและ เส้นเลือดฝอยรศ.ดร. พงศธร สังข์เผือก
122
การตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์และบุตร (เด็กวัยเรียน) ในประชากรที่มีการขาดไอโอดีนระดับไม่รุนแรงในประเทศไทยรศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
123
การศึกษาการใช้ประโยชน์ในร่างกายของธาตุเหล็กที่ใช้เสริม ในน้ำปลา ในผู้หญิงไทยรศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
124
การศึกษาการดูดซึมและการนำธาตุเหล็กไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย ของผู้ที่มียีนแฝงธาลัสซีเมียรศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
125
การศึกษาประสิทธิผลของการได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมสารธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินเอ และไอโอดีน ต่อภาวะจุลโภชนาการ การเติบโต สัดส่วนของร่างกาย การเรียนรู้และการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
126
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจาก ธัญพืชที่เสริมผงธาตุเหล็กในรูป carbonyl และ hydrogen-reduced ในหญิงวัยเจริญพันธุ์รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
127
การศึกษาการนำธาตุเหล็กชนิดต่างๆ ที่เสริมลงในบะหมี่สด ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยวิธีการเลียนแบบระบบการย่อยและการดูดซึม ในหลอดทดลองผศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย
128
การศึกษาการนำธาตุเหล็กไปใช้ประโยชน์โดยวิธีเลียนแบบการย่อย และการดูดซึมในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริม ธาตุเหล็กชนิดต่างๆผศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย
129
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในเด็กที่มี มารดาในภาวะโภชนาการต่างๆผศ.ดร. วงสวาท โกศัลวัฒน์
130
โครงการการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซ้ำผศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
131
ประสิทธิผลของการจำกัดปริมาณการบริโภคโซเดียมโดยใช้ เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำแทนเครื่องปรุงรสปกติต่อระดับ ความดันโลหิตในผู้ที่มี ความดันโลหิตสูงผศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
132
การศึกษาความสามารถในการดูดซึมนำไปใช้ของแคลเซียมใน อาหารไทยบางชนิดผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล
133
Impact of double-fortified fish sauce on iron status of Thai populationรศ.ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์
134
Maternal vitamin A and beta-carotene supplementation to reduce maternal and infant mortality in rural Bangladeshรศ.ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์
135
การแก้ไขภาวะการขาดวิตามินเอในแม่และเด็กชาวกะเหรี่ยง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ การพัฒนาอาหารเสริมสำหรับทารกในพื้นที่ที่มีปัญหาการขาด วิตามินเอ การพัฒนาอาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ในพื้นที่ ที่มีปัญหาการขาดวิตามินเอ ศึกษาภาวะโภชนาการของหญิงให้นมบุตรชาวกะเหรี่ยงและ คุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดวิตามินเอ รศ.ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์
136
การศึกษาผลของสมุนไพรและเครื่องเทศที่ใช้ในอาหารไทย ต่อการดูดซึมธาตุเหล็กรศ.ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์
137
การสำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าในเด็กวัยเรียนรศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
138
การพัฒนาวิธีการประเมินไขมันและระดับการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ และดัชนีมวลกายตามอายุสำหรับเด็กไทยรศ.ดร. กัลยา กิจบุญชู
139
เปรียบเทียบการกะปริมาณอาหารระหว่างวิธีมาตรฐานกับวิธี ตามข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
140
Determinants of breastfeeding practices among mothers attending the well baby clinic at the mother and child health hospital Veintiane Lao PDR ผศ.ดร. จินตนา หย่างอารี
141
การพัฒนาเครื่องมือชุดตัวชี้วัดความมั่นคงด้านจุลโภชนาหาร ในครัวเรือนที่อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตยผศ.ดร. จินตนา หย่างอารี
142
การพัฒนาวงจรอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มน้ำ ท่าจีน-แม่กลองผศ.ดร. จินตนา หย่างอารี
143
การศึกษาภาวะโภชนาการและการดัดแปลงอาหารพื้นบ้าน ให้เหมาะสมกับโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด พื้นที่ศึกษาโครงการพัฒนาดอยตุงดร. ชนิดา ปโชติการ
144
การศึกษาปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เด็กไทยวัยเรียน ได้รับจากอาหารมื้อเช้า: กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 3รศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล
145
โครงการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อสัญลักษณ์ของระดับสารอาหารรศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล
146
โครงการส่งเสริมการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม ระดับโรงเรียนรศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล
147
การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุพัศมัย เอกก้านตรง
148
การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่น ที่เหมาะสมของกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ภาคตะวันตก : กรณีศึกษา บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีไพรวัลย์ ตันติวัฒนเสถียร
149
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ที่มีมารดาในภาวะโภชนาการต่างๆผศ.ดร. วงสวาท โกศัลวัฒน์
150
โครงการสำรวจการบริโภคอาหารของคนไทยผศ.ดร. วงสวาท โกศัลวัฒน์
151
การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนานักฟุตบอลด้วยโภชนาการวิยะดา ทัศนสุวรรณ
152
โครงการวิจัยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มและ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
153
โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการให้อาหารเด็กอย่าง เหมาะสมตามวัยสมโชค คุณสนอง
154
กระบวนการและวิธีการในการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการที่ดีของเด็ก และผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยงในชุมชนสะเนพ่อง)ดร. สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
155
โครงการพัฒนาอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และเยาวชนจังหวัดนครปฐม (โครงการอาหารเพื่อลูกหลานไทย) ปีที่ 1-2ดร. สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
156
โครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้ จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วมดร. สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
157
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากเขื่อนปากมูลสุวรรณี พรหมจันทร์
158
บทบาทผู้หญิงกับป่าชุมชนและความมั่นคงด้านอาหาร : กรณีศึกษา บ้านซะซอม อ. โขงเจียม และบ้านชาด อ. ศรีเชียงใหม่ จ. อุบลราชธานีสุวรรณี พรหมจันทร์
159
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในประชากร กลุ่มชาติพันธุ์ดร. โสฬส ศิริไสย์
160
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเคี้ยวกับ ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุอรพินท์ บรรจง
161
โครงการทบทวนวรรณกรรมและประมวลองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อน เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของกลุ่ม ประชากรสูงอายุอรพินท์ บรรจง
162
โครงการพัฒนาตำรับอาหารเพื่อการจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กภาคอีสานอรพินท์ บรรจง
163
การแก้ไขภาวะการขาดวิตามินเอในแม่และเด็กชาวกะเหรี่ยง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ การพัฒนาอาหารเสริมสำหรับทารกในพื้นที่ที่มีปัญหาการขาด วิตามินเอ การพัฒนาอาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ในพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดวิตามินเอศึกษาภาวะโภชนาการของหญิงให้นมบุตรชาวกะเหรี่ยงและ คุณภาพน้ำนมในพื้นที่ที่มีปัญหาการขาดวิตามินเอ รศ.ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์
Message us