โครงการวิจัยปี 2567

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2567
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารอัจฉริยะจากแอนโธไซยานินสกัดจากดอกอัญชันที่ห่อหุ้มในระบบอิมัลซันเชิงซ้อนเพื่อบ่งชี้ความสดของอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผศ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
2
ประสิทธิผลของใบตะคึกต่อการลดหรือชะลอความเสื่อมทางระบบประสาทที่สัมพันธ์กับภาวะเบาหวานโดยศึกษาในหนูแรท
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผศ. ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
monruedee.suk@mahidol.ac.th
3
การพัฒนากระบวนการสกัดสารจากพริกแกงและการศึกษาผลของสารสกัดต่อการต้านโรคเบาหวานโดยใช้แมลงหวี่เป็นสัตว์ทดสอบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คุณวรวีร์ อินทชาติ
woorawee.int@mahidol.ac.th
4
การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการให้อาหารแก่เด็กเล็กของประชากรแม่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอุปสรรคทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันโภชนาการ
ดร.ฐนิต วินิจจะกูล
thanit.vin@mahidol.ac.th
5
การพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานของพรีมิกซ์ปรับเนื้อสัมผัสอาหารเจลเสริมโปรตีนที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ชนิดความเป็นกรดต่ำและความเป็นกรดสูง
มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณน้ำผึ้ง รุ่งเรือง
numphung.run@mahidol.ac.th
6
การพัฒนาซอสจิ้งหรีดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หมักด้วยแบคทีเรียโปรติโอไลติกทนเกลือโดยใช้ผลพลอยได้จากการผลิตผงจิ้งหรีด
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ. ดร.สุวภัทร กิตติบัญชากุล
suwapat.kit@mahidol.ac.th
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนพืชปรับเนื้อสัมผัสพร้อมชง สูตรโพแทสเซียมสูงและเกลือแร่ครบถ้วนจากน้ำมะพร้าวและผักเคล (สำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อในนักกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อระดับปานกลาง-หนัก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
8
Expanding PTFI data base and implementation of PTFI data based to improve food and nutrition security in South East Asia
The American Heart Association
รศ. ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
9
การใช้แนวคิด STAR STEMS เป็นฐานคิดนวัตกรรมทางปัญญาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข อย่างยั่งยืน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข
isareethika.jay@mahidol.edu
10
การสำรวจความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้รสชาติเค็มกับปริมาณโซเดียมที่รับประทานโดยวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง และการวิเคราะห์อาหารที่บริโภคจริงใน 1 วัน (Duplicate meal analysis) ในผู้ใหญ่
บริษัท ไทยโลว์โซเดียมเน็ตเวิร์ค จำกัด
อ.ดร.ปรารถนา ตปนีย์
pradtana.tap@mahidol.ac.th
11
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและบุคลากร สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ด้านความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข
isareethika.jay@mahidol.edu
Message us