โครงการวิจัยปี 2566

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2566
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเข้าถึงอาหารทางการแพทย์ของประเทศไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
isareethika.jay@mahidol.edu
2
สร้างสภาพแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมสูตรครบถ้วนพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการยูเอชที
สถาบันโภชนาการ
น.ส. สุพัชชา ศรีสังวาลย์
supatcha.srs@mahidol.ac.th
4
การพัฒนากระบวนการสกัดกากมะกิ๊งที่เหลือจากการหีบน้ำมันต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
สถาบันโภชนาการ
น.ส. วรวีร์ อินทชาติ
woorawee.int@mahidol.ac.th
5
Total Energy Expenditure Across the Life Course in Low and Middle-Income Countries
International Atomic Energy Agency (IAEA)
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
6
Assessing the impact of iron fortification on vaccine efficacy
The chancellor masters and scholars of the university of oxford
ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
sueppong.gow@mahidol.ac.th
7
การพัฒนากระบวนการสกัดที่สะอาดเพื่อให้ได้กลุ่มสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เบต้าซีครีเตสจากผักกูดด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
piya.tem@mahidol.ac.th
8
คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพของดอกดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
 uthaiwan.sut@mahidol.ac.th
9
Food analysis by omics technology
The American Heart Association
รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
10
การพัฒนาแบบจำลองเมแทบอลิซึมของไมโครไบโอมเพื่อศึกษาลำไส้มนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ดร.ณชล แร่ทอง
nachon.rae@mahidol.ac.th
11
การพัฒนาเพื่อใช้ไมโครอาร์เอ็นเอที่มีการแสดงออกในเวสสิเคิลเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเบื้องต้นของโรคมะเร็งตับที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยอะฟลาท็อกซินบีวัน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ดร.ศรัณยา กิจดำรงธรรม
sarunya.kit@mahidol.ac.th
12
โครงการการยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาว (Linopenaeus Vannarnai) และกุ้งก้ามกราม (macrobrachium rosenbergii) ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.)
ดร.นิลเลส ปราคาส นิรมาล
nilesh.nir@mahidol.ac.th
13
การจัดทำแนวทางและบริการทดสอบจุลินทรีย์แบบเบ็ดเสร็จเพื่อการขึ้นทะเบียนโปรไบโอติกในประเทศไทย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
varongsiri.kem@mahidol.ac.th
14
การศึกษาสถานการณ์การใช้และการได้รับสัมผัสวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลในประเทศไทย (ปีที่ 3)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
pharrunrat.tan@mahidol.ac.th
15
Long-Term Iron Absorption and Loss in Overweight/Obese Thai Middle-Aged Women
International Atomic Energy Agency (IAEA)
ผศ.ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
tippawan.pon@mahidol.ac.th
16
การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมปรับเนื้อสัมผัสพร้อมบริโภคจากข้าวและวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
17
การปรับปรุงชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารไครซินด้วยกระบวนการห่อหุ้มร่วมกับกับสารเควอซิทินในระบบขนส่งชนิดนาโนอิมัลชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
18
ผลิตภัณฑ์เจลน้ำมะพร้าวเสริมโปรตีนพืชและกรดอะมิโนสำหรับนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
19
Food Environment Mapping at and Around Mahidol University
สถาบันโภชนาการ
Dr.Sabri  Bromage
sabri.bro@mahidol.ac.th
20
การสำรวจความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้รสชาติเค็มกับปริมาณโซเดียมที่รับประทานโดยวิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงในผู้ใหญ่
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
อ.ดร.ปรารถนา ตปนีย์
pradtana.tap@mahidol.ac.th
21
การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพที่มีสารสกัดเปลือกมะนาว: อาหารเฉพาะบุคคลเพื่อการควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและลดความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม
dunyaporn.tra@mahidol.ac.th
Message us