โครงการวิจัยปี 2564

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2564
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
ผลกระทบของการใช้ฉลากโภชนาการด้านหน้าผลิตภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงโปรไฟต์ของสารอาหารและการตลาดของผลิตภัณฑ์และการได้รับสารอาหารของผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
visith.cha@mahidol.ac.th
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากอินทผลัมสดเพื่อการสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ br>nattapol.tng@mahidol.ac.th
3
การวิจัยและพัฒนาซอสผักเพื่อลดสารก่อมะเร็งจากเนื้อย่าง
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(มหาวิทยาลัยมหิดล)
รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
dunyaporn.tra@mahidol.ac.th
4
Efficiency of bioactive extracts of underutilized pulses (Vigna aconitifolia and Macrotyloma uniflorum) on antidiabetic and hypocholesterolemic activity
มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์
aikkarach.ket@mahidol.ac.th
5
ประโยชน์ต่อสุขภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมันที่มีใยอาหารสูงในสัตว์และในคน (ปีที่2)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์
aikkarach.ket@mahidol.ac.th
6
การพัฒนาเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลใบหม่อนด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันสำหรับห่อหุ้มแบคทีเรียโพรไบโอติก
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
7
การศึกษาประสิทธิภาพฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเมล็ดข้าวต่างสีในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. วราภรณ์ มลิลาศ
waraporn.mas@mahidol.ac.th
8
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนของประเทศไทย ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือติดตามและประเมินผลการใช้ยาอย่างสม
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ผศ. ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข
isareethika.jay@mahidol.edu
9
ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดผลมะเกี๋ยงต่อกระบวนการสร้างเซลล์ประสาทใหม่และการสร้างไซแนปส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. มลฤดี สุขประสารทรัพย์
monruedee.suk@mahidol.ac.th
10
การพัฒนาน้ำมันจากเมล็ดมะกิ๊งเพื่อใช้ในการทำนาโนอิมัลชัน และการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกากที่เหลือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ยุราพร สหัสกุล
yuraporn.sah@mahidol.ac.th
11
Testing a natural polyphenol supplement to inhibit dietary iron absorption in Thai adults with iron-loading thalassemia: a stable isotope study
Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Switzerland
ดร. สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
sueppong.gow@mahidol.ac.th
12
การศึกษาปริมาณโลหะหนักในปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มของไทยที่นิยมบริโภค
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.นันทวัฒน์ มนตร์บุญพิทักษ์
nuntawat.mon@mahidol.ac.th
13
การพัฒนาระบบอาหารของประเทศไทย: การวิเคราะห์และพัฒนาระบบอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าในมิติด้านความยั่งยืน ภายใต้แผนโครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบอาหารของประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รศ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
chalat.san@mahidol.ac.th
14
Establishment of Asian Food Composition Database
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) in Rural Development Administration Republic of Korea
รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
kunchit.jud@mahidol.ac.th
15
การประเมินประสิทธิภาพดัชนี Global Dietary Quality Score สำหรับบ่งชี้คุณภาพโดยรวมของการ บริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ไทยเพื่อบูรณาการในระบบการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
16
Partnership for Global Health Research Training Program
The Harvard T. H. Chan School of Public Health
ผศ. ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
tippawan.pon@mahidol.ac.th
17
ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของทรัพยากรอาหารในประเทศไทย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
chalat.san@mahidol.ac.th
18
การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไอโซโทนิกชนิดเจลจากน้ำมะพร้าว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
nattapol.tng@mahidol.ac.th
19
ประเมินความเสี่ยงสะสมและการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินการได้รับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากการบริโภคอาหารในประชากรไทย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.วีรยา การพานิช
weeraya.kar@mahidol.ac.th
Message us