โครงการวิจัยปี 2563

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2563
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ ปีที่ 1สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ratchanee.kon@mahidol.ac.th
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดฝึกกลืนสำหรับผู้ที่มีปัญหาการกลืนมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
3
The impact assessment of day care centers (DCCs) in the community for low income familiesNational Council for Child and Youth Development (NCYD)
ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
kitti.sra@mahidol.ac.th
4
Quantity and quality of breast milk of Laotian lactating womenPong-Saree Bank Foundation, Lao PDR
ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
kitti.sra@mahidol.ac.th
5
การศึกษาสถานการณ์การใช้และการได้รับสัมผัสวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลในประเทศไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
pharrunrat.tan@mahidol.ac.th
6
โครงการพัฒนาแนวทางและศักยภาพการประเมินความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
chaniphun.but@mahidol.ac.th
7
A study of reducing sodium content in diets using monopotassium glutamateสถาบันโภชนาการ
อ. ดร.ภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก
pamarin.wai@mahidol.ac.th
8
การประเมินความเสี่ยงการได้รับกรดเบนโซอิกและเบนซีน จากการบริโภคเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของประชากรกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ดร.วีรยา การพานิช
weeraya.kar@mahidol.ac.th
9
ประสิทธิภาพและกลไกของสารสกัดจากข้าวโพดหวานในการป้องกันเซลล์จอประสาทตามนุษย์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันมหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อย
chawanphat.mua@mahidol.ac.th
10
ประสิทธิผลของเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากน้อยหน่าเครือต่อการตอบสนองปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจในอาสาสมัครไขมันในเลือดผิดปกติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
piya.tem@mahidol.ac.th
11
กลไกระดับโมเลกุลเชิงลึกของใบตะคึก ต่อการป้องกันหรือชะลอโรคที่เกี่ยวข้องกับความชราสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
monruedee.suk@mahidol.ac.th
12
Applying Nuclear Nutrition Techniques to Improve Outcomes for Childhood Cancer in Low and Middle Income CountriesInternational Atomic Energy Agency (IAEA)
พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่
pimnapanut.sri@mahidol.ac.th
Message us