โครงการวิจัยปี 2561

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2561
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
กการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
2
สภาวะที่เหมาะสมในการวางจำหน่ายข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง (ราชินีทับทิมสยาม) พร้อมบริโภคสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
จันทิมา โพธิ
juntima.pho@mahidol.ac.th
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างดัดแปลงเนื้อสัมผัสชนิดพร้อมรับประทานที่มีกรดอะมิโนชนิดโซ่กิ่งสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
nattapol.tng@mahidol.ac.th
4
คุณภาพและความปลอดภัยของแมลงในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
varongsiri.kem@mahidol.ac.th
5
ผลการกินผงรำข้าวที่ผ่านการสกัดน้ำมัน เพื่อยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเซลล์และในสัตว์ทดลอง และลดกระบวนการอักเสบในผู้ป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์
aikkarach.ket@mahidol.ac.th
6
Assessing iron requirements of infants using the stable iron isotope dilution method Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Switzerland
ดร. สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
sueppong.gow@mahidol.ac.th
7
Optimizing oral iron supplementation regimens during pregnancy using serum hepcidin profiles and iron stable isotopes Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Switzerland
ดร. สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
sueppong.gow@mahidol.ac.th
8
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2: ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากกลุ่มปลา กลุ่มที่ 30สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดร. วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
varongsiri.kem@mahidol.ac.th
9
ผลของสารให้ความหวาน และไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ และวิทยากระแสของน้ำฝรั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
นาง นภัสสร เพียสุระ
napassorn.pea@mahidol.ac.th
10
การศึกษาการใช้พลังงานและความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวันในกลุ่มคนไทยวัยทำงานที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
นาง พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่
pimnapanut.sri@mahidol.ac.th
11
Study on gustatory-salivary reflex among healthy subjects with different taste thresholdsThe Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
ผศ. ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม
dunyaporn.tra@mahidol.ac.th
12
ประโยชน์เชิงสุขภาพ และสภาวะการเก็บรักษาของน้อยหน่าเครือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผศ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
nattira.onn@mahidol.ac.th
13
ผลของการบริโภคทุเรียนพันธ์ที่ได้รับการคัดเลือกในปริมาณที่แตกต่างกันต่อการตอบสนองของระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไปและผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (แผนบูรณาการ: ทุเรียนพื้นบ้านเพื่อชุมชนที่มั่นคง)มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์
kunchit.jud@mahidol.ac.th
14
การปกป้องเซลล์ประสาทและกลไกระดับโมเลกุลของผลมะเกี๋ยง โดยผ่านวิถีการกระตุ้นการมีชีวิตอยู่รอดและยืดอายุของเซลล์ และการยับยั้งการตายแบบอะพ็อพโตซิส ภายใต้ภาวะ oxidative stressสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
monruedee.suk@mahidol.ac.th
15
การพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของไทยอย่างเป็นระบบ โดยเน้นอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์
kunchit.jud@mahidol.ac.th
Message us