โครงการวิจัยปี 2559

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2559
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
พัฒนายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
chaniphun.but@mahidol.ac.th
2
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับนักเรียนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
3
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
น.ส.ประภา คงปัญญา
prapa.kon@mahidol.ac.th
4
สถานภาพของประเทศไทยและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อจัดทำระบบควบคุมอาหารแห่งชาติตามหลักการและข้อแนะนำของโคเด็กซ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศ.ดร.วิสิฐจะวะสิต
visith.cha@mahidol.ac.th
5
โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
uthaiwan.sut@mahidol.ac.th
6
การยกระดับคุณค่ามันเทศให้เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพและแหล่งสำรองอาหารในภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการปีที่ 2สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
pharrunrat.tan@mahidol.ac.th
7
ผลของการขัดสีต่อปริมาณสารหนูในเมล็ดข้าว ภายใต้แผนงานการจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
8
Encapsulation of vitamin D3 in Pickering emulsion fabricated using microfibrillated cellulose from mangosteen rind (Garcinia mangostana L.) and its in vitro digestion studyสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
9
การสำรวจทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่ม และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยภาครัฐแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
นางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่
pimnapanut.sri@mahidol.ac.th
10
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติทางชีวเคมีในการต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนต่างๆ ของน้อยหน่าเครือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
uthaiwan.sut@mahidol.ac.th
11
คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงสุขภาพของผักและสมุนไพรที่ใช้ในตำรับอาหารไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
piya.tem@mahidol.ac.th
12
การศึกษาผลของการบริโภคกะทิต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันในเลือดและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
13
ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
visith.cha@mahidol.ac.th
14
พัฒนายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
chaniphun.but@mahidol.ac.th
15
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับนักเรียนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
16
พัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นางสาวประภา คงปัญญา
prapa.kon@mahidol.ac.th
17
Harmonizing Individual Food Consumption Data in ASEANWHO/FAO
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
wanphen.wim@mahidol.ac.th
18
โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินโครงการ United For Healthier Kids ปีพ.ศ. 2559บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นางสาวประภา คงปัญญา
prapa.kon@mahidol.ac.th
19
การวิจัยเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระในผัก-ผลไม้อินทรีย์และอินทรีย์ กับผักผลไม้ที่ปลูกแบบใช้สารเคมีบริษัทสังคมสุขภาพ จำกัด
ผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ratchanee.kon@mahidol.ac.th
Message us