โครงการวิจัยปี 2557

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2557
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
โภชนาการแม่และเด็ก: ผลต่อสุขภาพและต้นทุนมนุษย์ (ปีที่ 2)งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
tippawan.pon@mahidol.ac.th
2
ผลของวิธีการสกัดด้วยน้ำต่อคุณภาพของเจลจากใบเครือหมาน้อย (Cyclea barbata Miers)ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ยุราพร สหัสกุล
yuraporn.sah@mahidol.ac.th
3
โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารหนูในข้าว และแนวทางจัดการความเสี่ยงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
4
โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทยระยะที่ 2 (ปีที่ 2) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ผศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
nipa.roj@mahidol.ac.th
5
แผนงานวิจัย: การพัฒนาแนวทางการบริโภคอาหารและการประเมินการได้รับสารอาหารสำคัญของผู้สูงอายุไทย (ปีที่ 1)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
prapaisri.sir@mahidol.ac.th
6
ชุดโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชีสเชคไส้สับปะรดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
nattira.onn@mahidol.ac.th
7
การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย(สารหนูในข้าว)โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก สถาบันอาหาร
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
8
ประโยชน์เชิงสุขภาพของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยใช้โมเดลสัตว์ทดลองโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
visith.cha@mahidol.ac.th
9
Infant feeding practices in transition: Breast milk intakescomplementary feeding and body composition during infancy in Thailand International Atomic Energy Agency (IAEA)
รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
pattanee.win@mahidol.ac.th
10
การประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการในการจัดทำและประเมินฉลากโภชนาการ และการพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง
-
ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
kunchit.jud@mahidol.ac.th
11
การสำรวจการบริโภคมันเทศในประเทศไทย
-
ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
pharrunrat.tan@mahidol.ac.th
12
การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกและการผลิตมันเทศบนฐานวัฒนธรรมไทยแบบครบวงจรกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพิจิตร
-
ประภา คงปัญญา
prapa.kon@mahidol.ac.th
13
การย่อยได้ในหลอดทดลองของไขมันในกะทิ: ผลของส่วนผสม กระบวนการแปรรูป และการประกอบอาหาร
-
ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
nattapol.tng@mahidol.ac.th
14
คุณค่าโภชนาการและดัชนีน้ำตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานในประเทศไทย
-
รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ratchanee.kon@mahidol.ac.th
15
ค่าดัชนี(ไกลซีมิก)ของผลไม้ไทยที่นิยมบริโภค
-
รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
prapaisri.sir@mahidol.ac.th
16
การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย(สารหนูในข้าว)
-
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
17
การวิจัยด้านการส่งเสริมความรู้ในการจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน
-
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th
18
การเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน
-
ผศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
pornrat.sin@mahidol.ac.th
19
การสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย
-
ผศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
nipa.roj@mahidol.ac.th
20
การวิเคราะห์หาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ที่บรรจุแบบปลอดเชื้อ
-
ศศิอำไพ พฤฒิพรธานี
21
การใช้ประโยชน์ทางโภชนาการจากเปลือกกุ้ง
-
ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
chalat.san@mahidol.ac.th
22
ความแปรผันทางพันธุกรรมของโปรตีนขนส่งวิตามินดีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
-
ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
23
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและปริมาณน้ำตาลของผลไม้พื้นเมืองบริโภคทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
-
ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
24
ขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวผสมธัญพืชและถั่วที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ
-
ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
25
ประสิทธิผลของการลดคอเลสเตอรอลจากบิสกิตที่เสริมแพลนท์สเตนอลเอสเทอร์
-
ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
26
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
-
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
27
โครงการวิเคราะห์และประเมินสถานะการปนเปื้อนสารหนูในข้าวไทย
-
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wantanee.krieng@mahidol.ac.th
28
การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงรส: อาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทั่วไป
-
ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
29
การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก และสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกในมารดาผู้หนีภัยการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-พม่า
-
ผศ.ดร.จินตนา หย่างอารี
30
การศึกษาสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับสุขภาพเด็กกรุงเทพมหานคร
-
รศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู
31
Promoting healthy lifestyle using community-based approach for Thai people: Formative evaluation and tool development (YEAR 1) (หมายเหตุ: ปีที่ 1)
-
ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
kitti.sra@mahidol.ac.th
32
การวางแผนเมนูอาหารกลางวันรายเดือน (โภชนาการเต็มร้อย)
-
ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
Message us