s_lib-1
s_lib-5
s_lib-4
s_lib-3
s_lib-2

ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)

ประวัติห้องสมุด :

พ.ศ. 2526 : ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
พ.ศ. 2529 : ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์
พ.ศ. 2552 : สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อจาก ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็น “ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ”
พ.ศ. 2558 : รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้นมีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า “ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอว์” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ

สถานที่ทำการ :

 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดเนวิน สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ)
อาคารสถาบันโภชนาการ ชั้น 2 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 028002380 ต่อ 210
โทรสาร : 024419344
อีเมล์ : linu@mahidol.ac.th
Facebook Fanpage : NutritionLibrary MahidolUniversity
Website : www.li.mahidol.ac.th/librarynu
                  https ://inmu.mahidol.ac.th/th/library

เวลาเปิดทำการ :

 จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
 เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

บุคลากรประจำห้องสมุดสถาบันโภชนาการ :

 นางสาวรุ่งนภา แสงระวี   นักเอกสารสนเทศ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
     Information Resource Analyst (Senior Professional Level)
     Email : rungnapa.srw@mahidol.ac.th
 นางสาวปัทมา ปานมีทรัพย์   นักเอกสารสนเทศ
     Information Resource Analyst
     Email : pattama.pam@mahidol.ac.th 

แผ่นพับแนะนำห้องสมุดเนวิน เอส สกริมชอว์ สถาบันโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us